dr Tomasz Żurawlew

 

 

 

Ocieplenie klimatu naszą trwogę budzi,
bo dzieje się na zewnątrz, a nie wewnątrz ludzi.

Wacław Klejmont

zurawlew1@o2.pl; tomasz.zurawlew@uwm.edu.pl

tel. (89) 524 65 40, gabinet 216

Stopnie zawodowe i naukowe

2002
stopień zawodowy magistra filologii germańskiej uzyskany na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie;

2008
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskany na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł pracy doktorskiej:

Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz w przekładach Karla Dedeciusa.

Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny (UG)
Recenzenci: dr hab. Ewa Żebrowska, prof. UWM;
dr hab. Krzysztof Hejwowski (UW)

Zainteresowania badawcze

 • Różnorodność językowych zachowań człowieka w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z sacrum;
 • Językowy obraz świata w poezji współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem założeń lingwistyki aksjologicznej i teolingwistyki;
 • problematyka przekładu artystycznego, etyka komunikacji.

Udział w konferencjach

 • Sprachkontakte in Mitteleuropa aus dia- und synchronischer Sicht, 23-24. 06. 2003, Wszechnica Mazurska w Olecku;
 • Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, 31.05-01.06. 2004, Wszechnica Mazurska w Olecku (referat: Wpływ światopoglądu katolickiego na przekład wybranych tekstów baśniowych braci Grimm na język polski);
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik, Olsztyn, 8-10 maja 2009.
  Konferencja Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego zorganizowana podczas „VI Dni Humana” w dniu 18 kwietnia 2012. Referat: Arno Surminskiego wschodniopruski humanizm.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat Rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 23 maja 2012 roku. Referat: Język doświadczenia religijnego w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rozważania językoznawcy.
 • Ogólnopolska konferencja Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego JĘZYK – ESTETYKA – SZTUKA; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 11 października 2013 roku. Referat: Sacrum – Przekład – Recepcja. O niemieckojęzycznym tłumaczeniu „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu CZŁOWIEK – SZTUKA – EDUKACJA, pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 9-11 czerwca 2014 r. Referat: Językowy obraz kobiety i mężczyzny w aforyzmach Gertrud von le Fort.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna konferencja naukowa KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 30 marca – 1 kwietnia 2015 r. Referat: Językowe sposoby wartościowania mężczyzny i kobiety w aforyzmach Gertrud von le Fort.
 • Moderator panelu MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: DRUGI JĘZYK – DRUGA KULTURA, HISTORIA, ŚWIADOMOŚC. NOWE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA, Olsztyn 28-29.09.2015r.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: TRANSLATIONSWISSENSCHAFT ZWISCHEN QUALITÄTSMANAGEMENT UND ÜBERSETZUNGSKRITIK / TRANSLATOLOGIA MIĘDZY ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ A KRYTYKĄ PRZEKŁADU, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Instytut Filologii Germańskiej, 10 – 11. 03. 2016. Tytuł referatu: Beeilen wir uns die Menschen zu lieben… O dwóch niemieckojęzycznych przekładach znanego polskiego wiersza.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem ANFANG, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 14.04 – 16.04 2016r. Tytuł referatu:
  „Wenn ich Vaterland denke…” Interpretatorische Bemerkungen in der Diskussion über das Original und die deutsche Übersetzung der Dichtung „Myśląc Ojczyzna” von Karol Wojtyła.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Język pisarzy VI: AKTY I GATUNKI MOWY, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 11-12 maja 2017. Tytuł referatu: Etyczne i nieetyczne aspekty aktów mowy w wybranych wierszach Wisławy Szymborskiej.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego: INNOWACYJNOŚĆ W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH, 4-6 września 2017, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Tytuł referatu:
  Etyka komunikacji w kształceniu językowym.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media – Biznes – Kutura, Gdańsk 12-13 października 2017. Tytuł referatu:
  „Człowieczeństwo języka” według Dolfa Sternbergera. Uwagi o początkach dyskursu etyki komunikacji w powojennych Niemczech.
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa z udziałem prelegentów zagranicznych: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18-20.10. 2017. Tytuł referatu:
  Der hl. Johannes Paul II. und sein Beitrag zur Kommunikationsethik.

 

Publikacje

PRACE ZREDAGOWANE:

 1. Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne (red. T. Żurawlew i A. Jachimowicz), wyd. Atut, Wrocław 2016
 2. Geisteskultur − zwischen Ästhetik und Poetik (red. T. Żurawlew i A. Jachimowicz), wyd. Königshausen & Neumann, Würzburg 2016

ARTYKUŁY:

 1. Wpływ światopoglądu katolickiego na przekład wybranych tekstów baśniowych braci Grimm na język polski, [w:] K. Hejwowski red., Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Olecko 2005, s. 113-125;
 2. Poetik der Ironie in der translatorischen Praxis von Karl Dedecius. Zum Problem der Übersetzung ironischer Implikationen Szymborskas, [w:]Studia Germanica Gedanensia 16, Gdańsk 2008, s. 29-51;
 3. O języku wartości epigramów Wacława Klejmonta, [w:] Lech Kolago (red.), Studia Niemcoznawcze, tom XLIII, s. 457-472, Warszawa 2009;
 4. O języku wiary liryków Willibalda Omansena, [w:] L. Kolago (red.), „Studia Niemcoznawcze”, tom XLV, Warszawa 2010, s. 319-334.
 5. Miłość w świetle poetyki ironii. Przypadek Szymborskiej, [w:] M. Szczepaniak (red.), Miłość we współczesnych tekstach kultury, Bydgoszcz 2010, s. 97-113
 6. Zur Poetik der Ironie in ausgewählten Liebesgedichten Wisława Szymborskas, [w:] A. Kątny (red), „Studia Germanica Gedanensia” 25/2011, s.314-327.
 7. Metamorfozy i transmutacje wieży Babel w poezji i w życiu, [w:] M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (red.), My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, Bydgoszcz 2011, str. 99 – 115.
 8. Po ilu patykach zanika etyka? O politycznych i metafizycznych horyzontach epigramatyki Wacława Klejmonta, [w:] „Acta Neophilologica”, XIV(1), 2012, s. 212-222.
 9. Zur Sprache der religiösen Erfahrung. Überlegungen eines Sprachwissenschaftlers, [w:] A. Kątny, K. Lukas, J. Sikora (red.), „Studia Germanica Gedanensia” 27/2012, s. 112-124.
 10. Językowy obraz Boga w idiolekcie Willibalda Omansena, [w:] „Acta Neophilologica” 2013, XV (1), s. 227-238
 11. Sacrum – Przekład – Recepcja. O niemieckojęzycznym tłumaczeniu „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, [w:] „Orbis Linguarum”, 40/2014, 235-248.
 12. Językowy obraz kobiety i mężczyzny w aforyzmach Gertrud von le Fort, w: „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” nr 4 (8) /2014, s. 149-174
 13. Einleitende Bemerkungen zur Geisteskultur als problematische Denkkategorie (współaautorstwo z A. Jachimowicz), [w:] Geisteskultur − zwischen Ästhetik und Poetik (red. T. Żurawlew i A. Jachimowicz), Würzburg 2016, s. 715
 14. Kultura duchowa jest dla wszystkich, [w:] Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne (red. T. Żurawlew i A. Jachimowicz), Wrocław 2016, s. 2337
 15. Językowy obraz człowieka w aforyzmach Gertrudy von le Fort, [w:] Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne (red. T. Żurawlew i A. Jachimowicz), Wrocław 2016, s. 191218

Beeilen wir uns die Menschen zu lieben… O dwóch niemieckich przekładach znanego polskiego wiersza, „Orbis Linguarum” 45/2016, s. 561-582

Recenzje

 1. P. Bąk, Die Metapher in der Übersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska, Peter Lang, Frankfurt/M. 2007, [w:] Studia Germanica Gedanensia 16, Gdańsk 2008, s. 260-263.
 2. Katarzyna Lukas, Das Weltbild und die literarische Konvention als Übersetzungsdeterminanten. Adam Mickiewicz in deutschsprachigen Übersetzungen, Berlin 2009, [w:] Acta Germanica Wratislaviensia, 131(2010), str. 212-214.
 3. Marta Turska: Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich,( = Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 28), Peter Lang, Frankfurt/M. 2009, [w:] „Studia Germanica Gedanensia“23 (2010), str. 457-460.

  Współpraca z regionalnymi ośrodkami kultury, mediami, instytucjami pozarządowymi, prelekcje, wykłady otwarte i gościnne

 • Wykład gościnny pt.: Liebe im Lichte poetischer Ironie. Der Fall Szymborska, Stowarzyszenie Mniejszości Polsko-Niemieckiej w Olsztynie, 15 maja 2010 roku;
 • Wykład otwarty z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy artystycznej Wacława Klejmonta pt.: Po ilu patykach zanika etyka? Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, 26 lutego 2011 roku;
 • Wykład okolicznościowy pt.: Dokąd płynie rzeka Arno Surminskiego wygłoszony z okazji uroczystości nadania Arno Surminskiemu przez władze miasta Olsztyna odznaczenia „Honorowy obywatel Warmii i Mazur“, Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 27 sierpnia 2011 roku;
 • Udział w audycji Polskiego Radia Olsztyn poświęconej pamięci Wisławy Szymborskiej – red. Ewa Zdrojkowska w rozmowie z prof. Zbigniewem Chojnowskim i dr. Tomaszem Żurawlewem. Transmisja programu „Rozmówki polsko-polskie” z udziałem publiczności z Kamienicy Naujacka w Olsztynie, 6 lutego 2012r.
 • Spotkanie z publicznością pt. „Chwila z Szymborską” w ramach Augustowskich Czwartków Poetyckich – wykład otwarty o twórczości Wisławy Szymborskiej połączony z odczytem wierszy poetki. Miejski Ośrodek Kultury w Augustowie, 19 lipca 2012 roku.
 • Udział w audycji Polskiego Radia Olsztyn emitowanej przed koncertem poetyckim „NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA” poświęconym pamięci Wisławy Szymborskiej – red. Agnieszka Lipczyńska w rozmowie z dr. Tomaszem Żurawlewem i Rafałem Gajewskim, 1 lutego 2013 roku.
 • Wywiad prasowy pt. AUTOGRAF SZYMBORSKIEJ – red. Beata Brokowska w rozmowie z dr. Tomaszem Żurawlewem i Rafałem Gajewskim, „Gazeta Olsztyńska” z 1 lutego 2013 roku, s. 11.
 • Wywiad prasowy pt. Słowa wciąż żyjące. Z dr. Tomaszem Żurawlewem, dyrektorem artystycznym koncertu poetyckiego pt. WOJTYŁA rozmawia red. Krzysztof Kozłowski, w: „Gość Niedzielny”, nr 15/2014, s. 40.
 • Wywiad prasowy pt. Stawiam na siłę Słowa. Z dr. Tomaszem Żurawlewem, organizatorem konferencji naukowej KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE rozmawia red. Krzysztof Kozłowski, w: „Gość Niedzielny”, nr 5/2015,  str. 3 dodatku warmińskiego.
 • Wywiad prasowy pt.: „Religia zbliżyła Polaków i Niemców”. Z dr. Tomaszem Żurawlewem, organizatorem konferencji naukowej KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, rozmawia red. Ewa Mazgal, w: „Gazeta Olsztyńska” z dnia 30 marca 2015 r., s. 6
 • Udział w prasowym wspomnieniu red. Andrzeja Mielnickiego o Günterze Grassie, w: „Gazeta Olsztyńska” z dnia 14 kwietnia 2015 r., s. 2
 • Udział w audycji Polskiego Radia Olsztyn pod tytułem „Wieczór z kulturą” poświęconej konferencji ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE. Red. Ewa Zdrojkowska w rozmowie z dr. Tomaszem Żurawlewem i dr Halszką Leleń, 1 listopada 2017 roku.

  DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I ORGANIZACYJNA NA RZECZ ANIMACJI KULTURY I NAUKI

 • Kurator i wykonawca projektu TERAZ SZYMBORSKA – koncertu poetyckiego poświęconego twórczości Wisławy Szymborskiej. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 2 czerwca 2011 roku;
 • Kurator i wykonawca projektu OPOWIEŚĆ O WACŁAWIE KLEJMONCIE – koncertu poetyckiego, zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka w pierwszą rocznicę śmierci poety. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, 13 maja 2012 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA – koncertu poetyckiego zorganizowanego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie w pierwszą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej. Kamienica Naujacka w Olsztynie, 2 lutego 2013 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu KLEJMONTEM WIOSNA SIĘ ZACZYNA – drugiego koncertu poetyckiego pamięci Wacława Klejmonta zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku, 18 maja 2013 roku.
 • Kurator i wykonawca projektu WOJTYŁA – koncertu poetyckiego realizowanego w ERANOVA 27 kwietnia 2014 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Przedsięwzięcie wchodziło w oficjalne obchody kanonizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna.
  Koncert WOJTYŁA został zrealizowany również w Olecku pod honorowym patronatem Burmistrza dnia 24 maja 2014 roku jako III KONCERT POETYCKI pamięci Wacława Klejmonta.
 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 30 marca – 1 kwietnia 2015r.
 • Kurator i wykonawca projektu ICH OCZAMI – koncertu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Koncert został zrealizowany 30 marca 2015 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie ze współudziałem artystów olsztyńskiej sceny muzycznej: zespołu wokalnego Proforma pod dyrekcją dr hab. Marcina Wawruka, prof UWM (Instytut Muzyki) oraz Rafała Gajewskiego – artysty muzyka, wykładowcy sztuki wokalnej w Studium Aktorskim im. A Sewruka w Olsztynie. Koncert zainaugurował Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE.
 • Pomysłodawca i realizator w szkołach ponadgimnazjalnych regionu cyklicznych LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z LITERATURĄ upowszechniających wiedzę o literaturze niemieckiej oraz ideę studiowania w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Współorganizator MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: DRUGI JĘZYK – DRUGA KULTURA, HISTORIA, ŚWIADOMOŚC. NOWE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA, Olsztyn 28-29.09.2015r.
 • Organizator spotkania studentów Katedry Filologii Germańskiej ze znawcą i tłumaczem literatury niemieckiej Ryszardem Wojnakowskim (30 listopada 2016 roku)
 • Przygotowanie studentów do działań muzyczno-wokalnych podczas Dnia Międzykulturowego (1 marca 2017 roku).
 • Realizacja projektu „Zakuwanie na Humanie”. Zajęcia z maturzystami z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie na temat: MATURA USTNA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI (17 marca 2017 roku).
 • Organizator interdyscyplinarnej konferencji naukowej z udziałem prelegentów zagranicznych: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18-20.10. 2017
 • Prelekcja pod tytułem: Czym jest etyka komunikacji? Kilka uwag o posługiwaniu się językiem z perspektywy moralności wygłoszona w dniu 14.12 2018 roku podczas CZWARTKÓW Z HUMANISTYKĄ.
 • Szkolenie nauczycieli języków obcych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie pod tytułem: „Kształcenie postaw komunikacyjnych w nauczaniu obcojęzycznym” (Iława, 24 lutego 2018 roku)

Doświadczenie dydaktyczne

 • – Teoria i praktyka przekładu;
 • – Tłumaczenie tekstów literackich;
 • – Tłumaczenie ustne i pisemne;
 • – Praktyczna nauka języka niemieckiego

Funkcje

 • Kierownik Koła Młodych Germanistów.
 • Powołany decyzją Dziekana Wydziału Humanistycznego w skład  Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.
 • Opiekun 1 roku studiów magisterskich uzupełniających na lata 2013-2015.
 • Członek komisji opracowującej koncepcję forum wymiany doświadczeń między studentami młodszymi i starszymi.

  Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

 • Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia PRO KULTURA I SZTUKA w Olsztynie;
 • Członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN;
 • Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich;
 • Tłumacz przysięgły języka niemieckiego;

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Stypendia i pobyty zagraniczne

 • Sierpień 2009 – trzytygodniowe stypendium badawcze Uniwersytetu Duisburg/Essen oraz kwerenda biblioteczna.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Rektora w plebiscycie BELFER 2011 na najpopularniejszego nauczyciela akademickiego UWM.
 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

Powrót na stronę Katedry

 

Reklamy