dr Marzena Guz

marzgu@op.pl
tel. (89) 524 65 54

Stopnie naukowe i zawodowe:

1995
Uzyskanie dyplomu ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu o specjalności język niemiecki oraz ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia w zakresie języka niemieckiego z tytułem licencjata na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

1997
Ukończenie studiów filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra filologii germańskiej.

Tytuł pracy magisterskiej: Äußerungsgliedfolge im Deutschen aufgrund des Romans von D. Nolt „Die Abenteuer des Werner Holt (Kapitel 5 und 6)”.
Promotor: prof. dr hab. J. Darski

2004
Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Tytuł pracy doktorskiej: Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs.
Promotor: prof. dr hab. J. Darski
Recenzenci: prof. dr hab. N. Morciniec, dr hab.J. Górka.

Realizowane tematy badawcze

 • Zagadnienia z zakresu onomastyki: antroponimia Warmii w XVI-XVIII w., nazwiska Żydów, wyrazy odimienne.
 • Zagadnienia z zakresu leksykologii (archaizmy, zapożyczenia, słownictwo tekstów literackich, przysłowia).

Wykaz publikacji

 1. Franciszek Ksawery Malinowski als Wissenschaftler, w: Prace Językoznawcze I. Olsztyn 1999: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33-40.
 2. Rezension. Edward Białek, Ewa Hubicka- Kot: Deutsch für Lerner und Lehrer. Band 1: Übungskurs. Band 2: Wiederholungskurs. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa- Wrocław 1999, w: Glottodidactica XXVII (1999). Poznań 2000: Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu., s. 144-146.
 3. Przysłowia mogą ułatwiać przyswajanie słownictwa, w: Języki Obce w Szkole 4. Warszawa 2002: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , s. 107-111.

(- Publikacje po doktoracie -)

Książki

Monografia

 1. Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 289.

Skrypt

 1. Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej. Poznań 2012: Wydawnictwo Rys, s. 258.

Artykuły

 1. Lässt sich das grammatische Genus bei Insektenbezeichnungen semantisch begründen? w: Acta Neophilologica VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 119-129.
 2. Alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe rzeczowników w języku polskim i niemieckim a wykładniki syntaktyczne, w: Prace Językoznawcze VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , s. 23-28.
 3. Konsonantenwechsel in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs, w: Kotin, Michail L./Krycki, Piotr/Laskowski, Marek/Zuchewicz, Tadeusz (eds.) (2006): Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast –Glottodidaktik. Akten der Internationalen Fachtagung anlässlich des 30jährigen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra/Grünberg. (=Sprache – System und Tätigkeit Bd. 53). Frankfurt am Main: Lang , s. 165-171.
 4. Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen, w: Nosowicz, Jan Franciszek/Pieklarz, Magdalena (eds.) (2006): Edukacja dla przyszłości, tom III. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 195-206.
 5. Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen, w:  Kątny, Andrzej (ed.) (2007): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27 – 28 czerwca 2005 r. Słowiańsko – niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej. Slawisch- nichtslawische Sprachkontakte in dia- und synchronischer Sicht. Olecko: Wszechnica Mazurska, s. 215-225.
 6. Zum Stereotyp der alten Jungfer, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 27-49.
 7. Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern, w: Werbińska, Dorota/Widawska, Barbara (eds.) (2007): Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom II. Studia nad literaturą i językiem. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 85-90.
 8. Die Metaphorik der Blumennamen in Form der Komposita, w: Pittner, Karin (ed.) (2008), Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Gesus e.V.). München: Lincom Europa, s. 511-519.
 9. Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLV. Warszawa 2010: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 477-485.
 10. Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Bartoszewicz, Iwona/ Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna (eds.) (2010): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 5, Beihefte zum Orbis Linguarum). Dresden/Wrocław: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 105-111.
 11. Über die Herkunft und Struktur medizinischer Fachbegriffe. Ein Beitrag zum Problem der Eponymie, w: Orbis Linguarum Vol. 36. Dresden/Wrocław 2010: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 217-224.
 12. Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim, w: Białostockie Archiwum Językowe 10. Białystok 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 91-101.
 13. Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschland?, w: Neophilologica Podlasiensia  6-7/ 2009-2010. Siedlce 2011: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii, s. 145-154.
 14. „Kleider machen Leute“ – über Eigennamen im Bereich der Bekleidungsbezeichnungen, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLVII. Warszawa 2011: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 521-531.
 15. Eponimy w nazewnictwie roślin (na materiale słownika wyrazów obcych), w: Linguistica Bidgostiana VIII. Bydgoszcz 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 60-70.
 16. Wie viel Venedig in der Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann? Zum Bild einer ungewöhnlichen Stadt in lexikologischer Sicht, w: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 4. Łódź 2011: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, s. 93-104.
 17. O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach), w: Białostockie Archiwum Językowe 11. Białystok 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-75.18. Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und Sortennamen onymischer Herkunft, w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.
 18. Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und Sortennamen onymischer Herkunft, w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.
 19. Einige Bemerkungen zu den Eponymen im Bereich der Religion, w: Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 135. Wrocław 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 85-98.
 20. Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der polnischen Sprache. Linguistica Copernicana 2 (6)/ 2011. Toruń 2012: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika., s. 339-348.
 21. Tierbezeichnungen als Eponyme, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Germanica Resoviensia 10. Rzeszów 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 84-92.
 22. Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen, w: Grucza, Franciszek (ed.) (2012): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Band 15. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang, s. 95-100.
 23. Semantische Kategorien der Eponyme französischer Herkunft im Deutschen, w: Prace Językoznawcze XIV. Olsztyn 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 97-109.
 24. Pflanzennamen in Form zweigliedriger Komposita mit Tierbezeichnungen als Erstglied. Motivationstypen, w: Madej-Cetnarowska, Monika/Nycz, Krzysztof/Kukiełka-Król, Beata (eds.): Słowo – myśl – literatura, Neophilologica Sandeciensia 6. Nowy Sącz 2012: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, s. 47-55.
 25. Gallizismen im Roman „Lotte in Weimar” von Thomas Mann, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur. Łódź 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25-33.
 26. Italianismen onymischer Herkunft im Deutschen, w: Studia Neofilologiczne VIII. Częstochowa 2012: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 99-111.
 27. Gewebenamen und Stoffbezeichnungen als Eponyme, w: Colloquia Germanica Stetinensia 21. Szczecin 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 203-213.
 28. Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita, w: Prace Językoznawcze XV/2. Olsztyn 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 37-46.
 29. 29. Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579-1580, w: Onomastica LVII. Kraków 2013: Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego, s. 145-154.
 30. 30. Co wyrażają przysłowia o jedzeniu i piciu? Na podstawie Księgi przysłów o jadle, stole i napitku, w: Conversatoria Linguistica V/2011. Siedlce 2013: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, s. 27-36.
 31. 31. Lexikalische Archaismen im Märchen „Die Karawane” von Wilhelm Hauff, w: Prace Językoznawcze XVI/1. Olsztyn 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 63-72.
 32. 32. Imiona nadawane w parafii miejskiej w Reszlu w latach 1579-1604, w: Onomastica LVIII. Kraków 2014: Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego, s. 271-278.
 33. 33. Zur Struktur der Katzenrassennamen, w: Rozprawy Komisji Językowej LX. Łódź 2014. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 81-91.
 34. 34. Familiennamen der Juden in Preußen (im Bereich der Buchstaben A und B), w:  Annales Neophilologiarum 7. Szczecin 2013. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 31-41.
 35. Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku, w:  Rozprawy Komisji Językowej LXI. Łódź 2015. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 17-28.
 36. Deutsche Familiennamen von Juden mit C-G als Anfangsbuchstaben, w: Dargiewicz, Anna (ed.) (2016): Anfang. Sprachwissenschaftliche Implikationen. Würzburg: Königshausen & Neumann, s. 69-80.
 37. Benennungen der Rektoren, Kantoren und Organisten der Pfarrschule in Rößel (1420-1931), w: Białostockie Archiwum Językowe 16. Białystok 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 147-157
 38. Die häufigsten Familiennamen deutscher Herkunft in Rößel im 16. und 17. Jahrhundert, w: Kaczmarek, Dorota/ Michoń, Marcin/ Prasalski, Dariusz/ Weigt, Zenon (eds.) (2016): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik. Łódź: Primum Verbum, s. 21-31.

Recenzje

 1. Agnieszka Małocha-Krupa: Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2525. Wrocław 2003, w: Prace Językoznawcze VIII. Olsztyn 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 132-137.
 2. Dorota Piekarczyk: Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (Literatura – Lingwistyka nr 7). Lublin 2004, w: Poradnik Językowy 1. Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 65-69.
 3. Alicja Nowakowska: Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2755. Wrocław 2005, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 167-172.
 4. E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk (red.): Verba docent, I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Towarzystwo Kultury Języka. Oddział w Siedlcach, Siedlce 2013, s. 236, w: Poradnik Językowy 3. Warszawa 2014: Towarzystwo Kultury Języka. Dom Wydawniczy Elipsa, s. 113-115.

Udział w konferencjach

 1. 14-16.10.2004 – udział w konferencji naukowej „Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach: Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast – Glottodidaktik“ na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. Tytuł wystąpienia: Konsonantenwechsel in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs.
 2. 27-28.06.2005 – udział w konferencji naukowej „Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte aus dia- und synchronischer Sicht” we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Tytuł wystąpienia: Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen.
 3. 23-24.09.2005 – udział w konferencji naukowej „Edukacja dla przyszłości. Języki obce w społeczeństwie multimedialnym” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Tytuł wystąpienia: Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen.
 4. 12-14.02.2007 – udział w konferencji naukowej „Bochumer Linguistik-Tage. 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) e.V.“ na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. Tytuł wystąpienia: Die Metaphorik der Blumennamen in Form der Komposita.
 5. 31.05-1.06.2007 – udział w „VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ” w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł wystąpienia: Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern.
 6. 21.-23.04.2008 – udział w konferencji naukowej „Studia etymologica germano-balto-slavica II“ na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Tytuł wystąpienia: Zu den litauischen Lehnwörtern in der polnischen Sprache.
 7. 12-14.09.2008 – udział w konferencji naukowej „Germanistische Linguistik extra muros” – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Języka Niemieckiego i Universität Sorbonne Paris IV UFR d’Études Germaniques. Tytuł wystąpienia: Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern.
 8. 18-20.09.2008 – udział w konferencji naukowej GlobE 2008 „Critical Discourse Analysis and Global Media” zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat sekcji: „Aspekte des Diskurses zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern“. Tytuł wystąpienia: Der Diskurs zu Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschen?.
 9. 24-26.02.2009 – udział w konferencji naukowej „Linguistik Tage in Jena. 18. Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.” na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Tytuł wystąpienia: Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern.
 10. 30.07-7.08.2010 – udział w 12. kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik) „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit” na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł wystąpienia: Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen.
 11. 6-8.09.2012 – udział w 47. Kolokwium Lingwistycznym (Das 47. Linguistische Kolloquium in Olsztyn) „Materialität und Medialität der Sprache” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tytuł wystąpienia: Italianismen onymischer Herkunft im Deutschen.

Powrót na stronę Katedry

 

 

 

800×600

Wykaz
publikacji

 

1. Franciszek Ksawery
Malinowski als Wissenschaftler,
w: Prace Językoznawcze I. Olsztyn 1999: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33-40.

 

2. Rezension. Edward
Białek, Ewa Hubicka- Kot: Deutsch für Lerner und Lehrer. Band 1: Übungskurs.
Band 2: Wiederholungskurs. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa- Wrocław 1999,
w: Glottodidactica XXVII
(1999). Poznań 2000: Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu., s. 144-146.

 

3. Przysłowia mogą
ułatwiać przyswajanie słownictwa,
w: Języki Obce w Szkole 4. Warszawa 2002:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , s. 107-111.

 

 

——————————————-Publikacje
po doktoracie————————————–

 

Książki

 

Monografia

 

Die
syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs
. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 289.

 

Skrypt

 

Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli
lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej.
Poznań 2012: Wydawnictwo Rys, s. 258.

 

 

Artykuły

 

1. Lässt sich das
grammatische Genus bei Insektenbezeichnungen semantisch begründen?
w: Acta
Neophilologica VII.
Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.
119-129.

 

2. Alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe
rzeczowników w języku polskim i niemieckim a wykładniki syntaktyczne,
w:
Prace Językoznawcze VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego , s. 23-28.

 

3. Konsonantenwechsel
in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs
, w: Kotin,
Michail L./Krycki, Piotr/Laskowski, Marek/Zuchewicz, Tadeusz (eds.) (2006): Das
Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie – Diachronie –
Sprachkontrast –Glottodidaktik. Akten der Internationalen Fachtagung anlässlich
des 30jährigen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra/Grünberg. (=Sprache –
System und Tätigkeit Bd. 53). Frankfurt am Main: Lang , s. 165-171.

 

4. Verbalisierungen
von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen
, w:
Nosowicz, Jan Franciszek/Pieklarz, Magdalena (eds.)
(2006): Edukacja dla
przyszłości, tom III. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania w Białymstoku, s. 195-206.

 

5. Desubstantivische
Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen
,
w:  Kątny, Andrzej (ed.) (2007): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty
językowe.
Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
zorganizowanej przez Wydział Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii
Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27 – 28 czerwca 2005 r. Słowiańsko
– niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej.
Slawisch- nichtslawische Sprachkontakte in dia- und synchronischer
Sicht. Olecko: Wszechnica Mazurska,
s. 215-225.

 

6. Zum Stereotyp der alten Jungfer, w: Prace
Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
s. 27-49.

 

7. Zum veraltenden
und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern
, w: Werbińska,
Dorota/Widawska, Barbara (eds.) (2007): Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom II.
Studia nad
literaturą i językiem. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w
Słupsku, s. 85-90.

 

8. Die Metaphorik der
Blumennamen in Form der Komposita
, w: Pittner, Karin (ed.) (2008),
Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der

16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Gesus e.V.). München:
Lincom Europa, s. 511-519.

 

9. Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen
Sprichwörtern
, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur
Deutschkunde XLV. Warszawa 2010: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki,
s. 477-485.

 

10. Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Bartoszewicz, Iwona/
Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna (eds.) (2010): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen (= Linguistische
Treffen in Wrocław, Vol. 5, Beihefte zum Orbis Linguarum). Dresden/Wrocław:
Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 105-111.

 

11. Über die Herkunft und Struktur medizinischer Fachbegriffe. Ein Beitrag zum
Problem der Eponymie
, w: Orbis Linguarum Vol. 36. Dresden/Wrocław 2010:
Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 217-224.

 

12.
Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego
w języku polskim
, w: Białostockie Archiwum Językowe 10. Białystok 2010: Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, s. 91-101.

 

13. Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschland?, w:
Neophilologica Podlasiensia  6-7/
2009-2010.
Siedlce
2011: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut
Neofilologii, s. 145-154.

 

14. „Kleider machen Leute“ – über Eigennamen im Bereich der
Bekleidungsbezeichnungen
, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur
Deutschkunde XLVII.
Warszawa 2011: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 521-531.

 

15.
Eponimy w nazewnictwie roślin (na materiale słownika
wyrazów obcych),
w: Linguistica Bidgostiana VIII. Bydgoszcz 2011: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 60-70.

 

16. Wie viel Venedig in der Novelle „Der Tod in Venedig“ von
Thomas Mann? Zum Bild einer ungewöhnlichen Stadt in lexikologischer Sicht,
w: Studien zur
Germanistik.
Rocznik germanistyczny 4. Łódź 2011: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, s.
93-104.

 

17. O
nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach)
, w: Białostockie
Archiwum Językowe 11.
Białystok 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu w
Białymstoku, s. 67-75.

 

18. Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und
Sortennamen onymischer Herkunft,
w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.

 

19. Einige Bemerkungen zu den Eponymen im
Bereich der Religion,
w: Germanica Wratislaviensia.
Acta Universitatis Wratislaviensis 135. Wrocław 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, s. 85-98.

 

20. Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der
polnischen Sprache.
Linguistica Copernicana 2 (6)/ 2011. Toruń 2012:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika., s. 339-348.

 

 

Recenzje

 

1. Agnieszka Małocha-Krupa: Słowa w lustrze.
Pleonazm – semantyka – pragmatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta
Universitatis Wratislaviensis nr 2525. Wrocław 2003
, w: Prace Językoznawcze
VIII. Olsztyn 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 132-137.

 

2. Dorota Piekarczyk: Kwiaty we współczesnym
językowym obrazie świata
. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej. (Literatura – Lingwistyka nr 7).
Lublin 2004, w:
Poradnik Językowy 1. Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.
65-69.

 

3. Alicja Nowakowska: Świat roślin w polskiej
frazeologii
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis
Wratislaviensis No 2755. Wrocław 2005
, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn
2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 167-172.

 

 

 

Udział w konferencjach

 

1. 14-16.10.2004 – udział w konferencji naukowej „Das Deutsche als
Forschungsobjekt und als Studienfach: Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast
– Glottodidaktik“ na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze.
Tytuł wystąpienia: Konsonantenwechsel in der Deklination des
polnischen und deutschen Substantivs.

2. 27-28.06.2005 – udział w konferencji naukowej
„Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte aus dia- und synchronischer Sicht” we
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Tytuł
wystąpienia: Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis
im Deutschen und Polnischen
.

 

3. 23-24.09.2005 – udział w konferencji naukowej
„Edukacja dla przyszłości. Języki obce w społeczeństwie multimedialnym” w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku.
Tytuł wystąpienia: Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im
Deutschen und im Polnischen
.

 

4.
12-14.02.2007 – udział w konferencji naukowej „Bochumer Linguistik-Tage.
16. Jahrestagung der
Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) e.V.“ na Uniwersytecie Ruhry w
Bochum. Tytuł wystąpienia: Die Metaphorik der Blumennamen in Form der
Komposita
.

 

5. 31.05-1.06.2007 – udział w „VI Międzynarodowej
Konferencji Naukowej ” w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Tytuł wystąpienia: Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in
deutschen Sprichwörtern
.

 

6. 21.-23.04.2008 – udział w konferencji naukowej
„Studia etymologica germano-balto-slavica II“ na Uniwersytecie Łotewskim w
Rydze.
Tytuł wystąpienia: Zu
den litauischen Lehnwörtern in der polnischen Sprache.

 

7.
12-14.09.2008 – udział w konferencji naukowej „Germanistische Linguistik
extra muros” – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen zorganizowanej przez
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Języka
Niemieckiego i Universität Sorbonne Paris IV UFR d’Études Germaniques.
Tytuł wystąpienia: Das Fest in
deutschen und polnischen Sprichwörtern.

 

8. 18-20.09.2008 – udział w konferencji naukowej GlobE 2008 „Critical Discourse Analysis
and Global Media” zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat sekcji: „Aspekte des
Diskurses zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern“. Tytuł wystąpienia:
Der Diskurs zu Schengen – Konflikt
zwischen Polen und Deutschen?
.

 

9. 24-26.02.2009 – udział w konferencji naukowej
„Linguistik Tage in Jena. 18.
Internationale Jahrestagung der
Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.” na Uniwersytecie Friedricha
Schillera w Jenie. Tytuł wystąpienia: Der
veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern
.

 

10. 30.07-7.08.2010 – udział w 12. kongresie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (XII.
Kongress
der Internationalen Vereinigung für Germanistik) „Vielheit und Einheit der Germanistik
weltweit” na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł wystąpienia: Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen.

 

11. 6-8.09.2012 – udział w 47. Kolokwium
Lingwistycznym (Das 47.
Linguistische Kolloquium in Olsztyn) „Materialität und Medialität der
Sprache” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tytuł wystąpienia:
Italianismen
onymischer Herkunft im Deutschen
.

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

 

Reklamy